Odpolitycznijmy samorządy!

Wybory są jedną z najważniejszych instytucji demokratycznych. Nadają lub potwierdzają mandat do sprawowania władzy. Stwarzają szansę na konfrontacje programów, pomysłów i ludzi. Poszerzają krąg osób mogących w sposób kompetentny pracować na rzecz dobra wspólnego na różnych szczeblach zarządzania państwem. W wyborach samorządowych w 1998 i 2002 r. oraz w 2006 w gminie i powiecie koneckim jedna  czwarta   naszych współobywateli wyraziła w ten sposób  swoje przekonanie o konieczności istnienia lokalnej organizacji, która będzie pilnować lokalnych  spraw niezależnie od partyjnych układów - i naszych kandydatów uznała za najbardziej godnych poparciu. To wielkie zobowiązanie, które świadomie podejmujemy wiedząc, że zostaniemy z niego rozliczeni. Udowodniliśmy sprawując rządy w  Gminie Końskie, że sukces jest możliwy. Pełniąc odpowiedzialne funkcje burmistrzów i radnych doprowadziliśmy naszą Gminę na pozycje lidera w pozyskiwaniu środków unijnych. Okazaliśmy się najlepszym samorządem w województwie świętokrzyskim i dwudziestym w kategorii gmin wiejsko-miejskich w całej Polsce w okresie 2006-2010.

Oto najważniejsze dokonania w tym okresie. 

1. (pobierz plik .pdf)

2. (pobierz plik .pdf)

3. (pobierz plik .pdf)

4. (pobierz plik .pdf)

Kadencja rad gminnych i powiatowych trwa cztery lata i taki okres przynajmniej trzeba brać pod uwagę planując działania. Stowarzyszenie zamierza je prowadzić na trzech płaszczyznach:

1.     W Radzie Miejskiej i Radzie Powiatowej w Końskich

2.     W rejonach zamieszkania naszych członków - w miastach i gminach powiatu koneckiego

3.  Poprzez Burmistrza wywodzącego się z naszych szeregów

Swoje cele określamy następująco:

1.     Odbudowa obywatelskiej aktywności i solidarności. W wielu gminach dopiero powstanie naszego Stowarzyszenia ukazało ludziom, że podobnie myślących jest więcej, że razem łatwiej przełamać barierę ludzkiej bierności i poczucia beznadziei. To największe społeczne poruszenie od pamiętnego 1989 r.

2.     Integracja mieszkańców powiatu. Do dziś powiat istniał jedynie jako tradycja, teraz - jako byt realny. Trzeba mozolnie odbudowywać więzy społeczne i tradycje regionu.

3.     Rozwój gospodarczy - wykorzystanie wszelkich możliwych szans dla wyrwania Ziemi Koneckiej i likwidację bezrobocia.

Cele te zamierzamy realizować poprzez:

1.     Kontrolę i koordynację poczynań władz lokalnych i - o ile to będzie możliwe - współpracę z nimi w rozwiązywaniu najważniejszych problemów

2.     Aktywny udział - poprzez współrządzenie oraz własne inicjatywy i zbierane opinie - we wprowadzaniu najważniejszych reform społecznych, które będą przecież miały wymiar lokalny, tj. reformy edukacji, reformy systemu śmieciowego i reformy w systemie opieki zdrowotnej

3.     Inspirowanie lokalnych działań społecznych i gospodarczych

4.     Upowszechnianie wiedzy o samorządzie i zasadach jego działania 

Współpraca radnych i licznego grona lokalnych liderów daje szansę na realizację tego programu. Na przedstawienie za cztery lata takiego bilansu działań, który usprawiedliwi położone w nas zaufanie.